توضیحاتی مختصر پیرامون مقامات فرعی

آموزش, صوت و لحن

🔶مقامات فرعی را اصطلاحاً نغمه فرعی یا گوشه هم می‌گویند.

🔷گوشه‌ها و مقامات فرعی عرب بالغ بر ۳۸٠  عنوان هستند ، ولی همه آنها در تلاوت کاربرد ندارند.

🔶حال، پرکاربردترین‌ها را با ذکر نام مقام اصلی، در ذیل می‌آوریم:

💠گوشه‌های مقام بیات :

بیات دوگاه – بیات نوا – بیات حسینی – بیات عجم – بیات محیر – بیات شوری- بیات حسینی – مقام نهفت و …

💠گوشه‌های مقام صبا :

صبا دوگاه – صبا نوا – صبا عجمی -صبا محیر – صبا زمزم و…

💠گوشه‌های مقام سه گاه :

سه گاه نوا – سه گاه کردان (یا گردانیه)  – سه گاه محیر – مقام هزام  – مقام بستنکار – مقام فرحناک _ مویه و …

💠گوشه‌های مقام رست :

رست نوا – رست حسینی – رست کردان (یا گردانیه) – رست محیر – مقام نیشابورک – مقام رهاوی – مقام سوزناک – مقام دلنشین – مقام ماهور و …

💠گوشه‌های مقام نهاوند :

نهاوند دوگاه – نهاوند نوا – نهاوند محیر – نهاوند کردان (یا گردانیه) – مقام عشاق مصری – مقام نهاوند کُرد – مقام نکریز – مقام نهاوند مرصع و…

💠گوشه‌های مقام عجم :

مقام عجم عشیران – مقام شوق افزا – مقام سوزدل آرا – مقام چهارگاه- چهارگاه نوا – چهارگاه عجم و…

💠گوشه‌های مقام حجاز :

حجازنوا – حجاز حسینی – حجازعجم – حجازکردان (یا گردانیه)- حجاز محیر – مقام شهناز- مقام حجاز کار- مقام شط عربان- مقام زنکران و…

💠گوشه‌های مقام کُرد :

کرد دوگاه – کردحسینی – کرد عجم – مقام بیات کرد – مقام لامی – مقام طرز نوین – مقام شوق و طرب و…

💠مقام نوا اثر – مقام اثر کرد – مقام پسندیده

🔶البته بعضی مقامات مثل مقام فرحناک یا خانوادهٔ مقام نوا اثر، در تلاوت اکثر اساتید دیده نمی‌شود.

 

مطالب دیگری هم هست>  آموزش هفت مقام اصلی قرآنی بصورت آوایی و کلامی

پاسخ دهید