قرائت زیبای استاد مصطفی اسماعیل سوره ضحی

صوت و لحن, مصطفی اسماعیل

قرائت زیبا و کمیاب سوره ضحی از قاری مصری استاد مصطفی اسماعیل

                                       {لینک دانلود}

مطالب دیگری هم هست>  کدام، دعا یا قرآن؟؟؟

پاسخ دهید