نویسندگان دانشکده قرآن کریم

درباره ما

اسامی نویسندگان قرآنکده به شرح زیر است :

۱  آقای محمد رضا فرجی

۲  آقای علی عبودی

۳  آقای محمدحسین قمری

۴  آقای محمد محنتی

۵  آقای مهدی شاهی

۶  آقای امیر لطفی

پاسخ دهید