نگفتن بسم الله…

کلیپ های جالب

کلیپ ۱۴+
نعوذ بالله _ بسیار تاثیرگذار👆👆

نگفتن بسم الله قبل از غذا=هم سفره شدن با
شیطان

برای بارگیری نشانگر موس را در این مکان فشار دهید

مطالب دیگری هم هست>  رجزخوانی شهید خزاعی در بین مدافعان حرم

پاسخ دهید