اسرار شگفت انگیز عدد ۴۰ در آیات و روایات

۱- در روایت آمده است که هیچ بنده ای ایمان خود را به خدا به مدت ۴۰ روز خالص نکرد مگر اینکه در دنیا زاهد گردید و دردهای دنیا و […]