شلمچه

داستان یادمان شلمچه

شَلَمچه منطقه‌ای مرزی در غرب خرمشهر و نزدیکترین نقطه مرزی به شهر بصره است . دشت‌ شلمچه‌ تا عمق‌ خاک‌ عراق ادامه‌ دارد . جاده ترانزیت خرمشهر – بصره از […]