کدام، دعا یا قرآن؟؟؟

کدام، دعا یا قرآن؟؟؟ این آیه که آخرین آیه سوره فرقان است در حقیقت نتیجه ای است برای تمام سوره، و هم برای بحث هایئ که در زمینه اوصاف (عبادالرحمن) […]