قاریان برتر مجمع قرآنی والفجر

قاریان برتر مجمع قرانی والفجر (دانشکده قرآن کریم ) که توانسته اند در این موسسه قرآنی صاحب مقامهای کشوری و استانی شوند و به لطف الهی این مسیر ادامه خواهد […]