آموزش نکات مهم در مورد صفات فرعی حروف

–  صفات فرعی حروف-صفت صفیر در لغت صوت شبیه صدای پرنده را گویند و در تجوید ، صدای سوت مانندی است که از سه حرف « ص– س – ز» شنیده می شود.  اصولاً […]