حضرت الیاس

زندگینامه حضرت الیاس (ع)

حضرت الیاس (ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل است ، نام مبارکش دوبار به عنوان مفرد و یکبار هم به عنوان جمع ، بر روی هم سه بار ، در […]