توکل بر خدا چیست ؟

پیامبر گرامی از جبرائیل سوال کرد : توکل بر خدای عزوجل چیست ؟ جبرئیل گفت : توکل دریافتن این نکته است که سود و زیان ، و بخشش و حرمان […]