نماز راهی به سوی خدا

((نماز از زبان امامان و عالمان))                پیامبر اعظم :  علم الایمان الصلاه  :  علامت و نشانه ایمان نماز است . ان الصلاه قربان المومن […]