علل مهجوریت قرآن

#قرآن مهجور در میان ما ✅ فرش اصیل ایرانی را وسط اتاق پهن کرده است، وسط قالی یک قرآن گذاشته !! همه در فکر این اند که هدفش از این […]