مگر خدا از ما چه می‌خواهد؟!

مگر خدا از ما چه می‌خواهد ؟! سخنان زیبای استاد پناهیان