خلقت حضرت آدم (ع)

داستان خلقت حضرت آدم (ع) و آفرینش او

آدم (ع) از دو بعد تشکیل شده ، جسم و روح ، خدا نخست جسم او را آفرید ، سپس از روح خود در او دمید و به صورت کامل […]